Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Poszukujemy rodzin wspierających

Utworzono dnia 04.01.2021

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach informuje, że w związku z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 czerwca 2011 r. poszukuje rodzin chętnych do współpracy z rodzinami przeżywającymi trudności w zakresie opieki i wychowywania dzieci. Rodziny te to tzw. rodziny wspierające.

W naszym otoczeniu zamieszkują rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych i dlatego Ośrodek  Pomocy Społecznej w  Trawnikach poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

Zadaniem rodziny wspierającej jest ścisła współpraca z asystentem rodziny i pracownikiem socjalnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach w przezwyciężaniu problemów w opiece i wychowywaniu dzieci. Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorców wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Pomoc może dotyczyć:

  • doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci,
  • organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami,
  • opieki i wychowywania dzieci a w tym: organizacja czasu wolnego dzieciom,
  • pomoc w nauce,
  • prowadzenia gospodarstwa domowego: nauka gotowania, dbania o mieszkanie - dom,
  • racjonalnego dysponowania budżetem,
  • kształtowanie i wypełnianie ról społecznych.

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej.

Kto może pełnić funkcję rodziny wspierającej

Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z bezpośredniego otoczenia dziecka.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka sporządzonej na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania potencjalnej rodziny wspierającej, podpisana zostaje umowa.   

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Zapraszamy do współpracy wszystkie rodziny chętne do pomocy rodzinom przeżywającym trudności.

Informację można uzyskać pod numerem telefonu 81 582-11-87 w. 606.