Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Fundusz alimentacyjny

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO*, niniejszym informuję, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Trawniki, Trawniki 605, 21-044 Trawniki.

 1. Dane podmiotu upoważnionego do przetwarzania danych

Osobą upoważnioną do przetwarzania Państwa danych osobowych w celurealizacji obowiązków wynikających z treści przepisów obowiązującego prawa, a w szczególności
z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o dalej jako: „ustawa” oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (), jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach, Trawniki 630, 21-044 Trawniki. Przedmiotowe upoważnienie, wydane na podstawie art. 8b ustawy, wynika z upoważnienia Wójta Gminy Trawniki Nr 9/2015 z dnia 2 czerwca 2015 r.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Upoważniony podmiot powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Adriana Dziury,
z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

 • wykonywania obowiązków prawnych, polegających na udzielaniu wsparcia materialnego osobom uprawnionym do alimentów, a wynikających z ustawy, jak również wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO),
 • podmiotom upoważnionym na podstawie zawartych umów w zakresie niezbędnym do ich realizacji,
 • w pozostałych przypadkach  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie celu określonym w jej treści, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).

 

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres danych osobowych niezbędnych do realizacji celów wynikających z ustawy, do których przetwarzania upoważniony został Administrator danych, został szczegółowo wskazany w treści art. 15 ustawy.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą
  • podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych.

 

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z uprawnień wynikających z ustawy, a także po jego zakończeniu przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, w także w celu/celach:

 1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 2. statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawienia swoich danych);
 3. usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. ograniczenia przetwarzania danych,
 5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści ustawy, ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez Panią/Pana ze świadczeń oraz uprawnień
z niej wynikających.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że upoważniony podmiot dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny