Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Zespół interdyscyplinarny

Szanowni Państwo,

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO*, niniejszym informuję, iż:

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach, adres: Trawniki 630, 21-044 Trawniki.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Adriana Dziury, z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: adrian.dziura@lokalneogniwo.pl

 1. Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wykonywania obowiązków prawnych, polegających na udzielaniu wsparcia osobom wskazanym w treści ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dalej, jako: „ustawa” - w szczególności poprzez funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, dalej, jako: „ustawa, tj.: realizowaniu jej postanowień, jak również wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz działania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa (podstawa prawna – art. 6 ust.1 lit. c RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

 1. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych niezbędny do realizacji powyższych celów, wynika z treści ustawy oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą

Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości).

 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres korzystania z uprawnień wynikających z rozporządzenia, a także po jego zakończeniu przez okres wynikający
z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, tj. przez 10 lat, po czym będą podlegać brakowaniu, a  także w celu/celach:

 1. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 2. statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania swoich danych,
 3. uzupełnienia swoich danych,
 4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 1. Informacje o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści ustawy, ich niepodanie uniemożliwi skorzystanie przez Panią/Pana z pomocy.

 1. Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 1. Sposób przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, natomiast podlegać mogą profilowaniu w celu zapewnienia optymalnego poziomu pomocy.

 1. Dodatkowa informacja

Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny