Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Asystent rodziny

Rodziny przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze mają możliwość otrzymania wsparcia od Gminy Trawniki w postaci asystenta rodziny.

Wniosek o objęciu rodziny wsparciem asystenta rodziny składany jest do kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach przez pracownika socjalnego.

Asystent rodziny prowadzi pracę z rodziną za jej zgodą i z jej aktywnym udziałem, motywując rodzinę do aktywnego współdziałania w realizacji planu pracy z rodziną. Praca z rodziną jest prowadzona także w przypadku czasowego umieszczenia dziecka poza rodziną.

Asystent rodziny jest to osobą otwartą, która zapewnia dyskrecję i poufność rodzinie (wyjątek stanowi tu sytuacja, w której doszło do poważnych zaniedbań wobec dzieci, ostrej przemocy fizycznej, wciągania ich w przestępczość, uzależnienia czy seks), jest osobą umiejącą wysłuchać i okazywać zrozumienie. Asystent nie ocenia rodziny, nie krytykuje jej, daje poszczególnym członkom rodziny możliwość decydowania o swoich sprawach czym okazuje jej szacunek, mobilizuje do działania i wzmocnienia u jej członków poczucia własnej wartości, sprawczości i odpowiedzialności za swoje życie i osób należących do rodziny. Asystent wspiera rodzinę w rozwiązywaniu jej problemów, wspomaga rozwój kompetencji wszystkich członków rodziny, zarówno rodziców jak i dzieci tak aby rodzina mogła osiągnąć podstawowy poziom stabilności życiowej, umożliwiającej rodzicom sprawowanie opieki i wychowania nad dziećmi i jednocześnie przeciwdziała umieszczeniu dzieci w pieczy zastępczej. Postawa asystenta powinna dawać rodzinie świadomość akceptacji oraz poczucie, iż jest ich „obrońcą i adwokatem”.

Udzielając pomocy w poprawie sytuacji życiowej rodziny asystent obejmuje również codzienne funkcjonowanie gospodarstwa domowego poprzez uczenie poprawnego gospodarowania budżetem domowym, przygotowywaniem zdrowych i niedrogich posiłków, sprzątania, angażowania poszczególnych członków rodziny w prace na rzecz domu i rodziny, wywiązywania się z obowiązków domowych. W wskazane czynności angażuje się  asystent celem zademonstrowania jak należy te prace wykonać oraz zachęcenia do działania samej rodziny.

Rolą asystenta jest również:

  • odnalezienie przez poszczególnych członków rodziny pozytywnych cech i ich umacnianie a eliminowanie niepoprawnie wyuczonych zachowań;
  • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, inicjowanie wspólnych rozmów;
  • udzielanie wsparcia w sprawowaniu opieki nad dziećmi, uczenia poprawnej pielęgnacji i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
  • motywowanie poszczególnych członków rodziny do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy oraz jej utrzymania;
  • rozwijanie mocnych stron poszczególnych osób;
  • radzenia sobie w sytuacjach trudnych, podejmowania walki z uzależnieniami, agresją;
  • zwiększenie motywacji do nauki, poszerzanie zainteresowań;
  • poprawa relacji między poszczególnymi członkami rodziny, umacnianie poprawnych więzi emocjonalnych, okazywanie miłości, przynależności, szacunku;
  • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych, np.: znalezienie mieszkania, uzyskanie świadczeń;
  • pomoc w kontaktach z różnymi instytucjami, wyrobieniu dokumentów, w napisaniu pism i złożeniu ich do odpowiednich instytucji.

Miejscem prowadzenia pracy z rodziną jest miejsce jej zamieszkania lub miejsce wskazane przez rodzinę. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań, jednak nie może przekroczyć 15 rodzin.