Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Trawniki 630, 21-044 Trawniki

 

Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej
w Trawnikach.

Status pod względem zgodności z ustawą: strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej - strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami: podwyższony kontrast; możliwość powiększenia wielkości liter na stronie; focus wokół elementów nawigacyjnych; mapa strony; możliwość obsługi strony za pomocą klawiatury.

Deklarację sporządzono dnia: 12 października 2020 r.; aktualizacji dokonano w dniu:
4 styczeń 2023 r.

Skróty klawiaturowe: na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe: za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Zielińska; e-mail: rodzina@opstrawniki.pl; telefon: (81) 582 11 87 lub (81) 585 60 47.

Każdy ma prawo: zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu; wnioskować
o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać: dane kontaktowe osoby zgłaszającej; wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie; wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania – na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach
 • adres: Trawniki 636, 21-044 Trawniki
 • e-mail: kierownik@opstrawniki.pl
 • telefon: (81) 582 11 87 lub (81) 585 60 47

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach Trawniki 636 21-044 Trawniki:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach usytuowany jest na I piętrze budynku. Budynek wyposażony jest w klatkę schodową – wejście od strony ulicy
  z dobrze rozbudowanym ciągiem komunikacyjnym i bezpośrednim dostępem
  do parkingu.
 • Na parkingu jest wydzielone miejsce dla osób niepełnosprawnych wyznaczone
  w bliskim sąsiedztwie podjazdu prowadzącego do drzwi wejściowych.
 • Podjazd z parkingu do wejścia do budynku bez barier architektonicznych.
 • Dojście do wejścia jest równe i pozbawione progów.
 • Przed drzwiami wejściowymi znajduje się wymagana przestrzeń manewrowa, strefa wejściowa umożliwia swobodny podjazd do drzwi z możliwością ich otwarcia.
 • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • Budynek wyposażony jest w dźwig osobowy służący do przemieszczania się między poziomami.
 • Na klatce schodowej i korytarzu rozlokowane są tablice informacyjne.
 • Klatka schowa wyposażona jest po obu stronach w poręcze.
 • Schody z wyczuwalnymi oznaczeniami dla pieszych ułatwiającymi orientację osób niedowidzących oraz niewidomych.
 • W przypadku zgłodzenia potrzeby istnieje możliwość obsługi na parterze budynku,
  w którym ma siedzibę OPS.
 • Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze oraz drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
  z systemem powiadamiania alarmowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Osobie uprawnionej podczas załatwiania spraw w Ośrodku Pomocy Społecznej
  w Trawnikach przysługuje prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
 • Osoby, które chcą skorzystać z pośrednictwa tłumacza zobowiązane są do zgłoszenia tego faktu na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Urzędzie. 
 • Zgłoszenie można przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej, skrytkę ePUAP lub złożyć na Punkcie Kancelaryjnym Ośrodka Pomocy Społecznej.
 • W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia, Kierownik zawiadamia
  wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wyznaczając możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując inną formę realizacji przysługujących uprawnień.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

Koordynator do spraw dostępności w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trawnikach: Pani Elżbieta Zielińska

 

 

 

Informacje

Liczba wyświetleń: 1057
Utworzono dnia: 26.03.2021

Historia publikacji

 • 04.01.2023 12:54, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • 18.08.2022 08:42, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej
 • 26.03.2021 09:17, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej