Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Zgłaszanie zmian

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego np. zmian w sytuacji dochodowej związanej z uzyskaniem lub utratą dochodu z tytułu:

- prawa do urlopu wychowawczego;

- prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych;

- zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

- zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej;

- rozpoczęcia/wyrejestrowania pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie/zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

- zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;

- utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utrata świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych;

- świadczenia rodzicielskiego;

- zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników;

- stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym;

zmianą składu rodziny, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania, a także w przypadku gdy członek rodziny nabył prawo do świadczenia wychowawczego w innym państwie w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Niepoinformowanie o zaistniałych zmianach może skutkować powstaniem nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego, a w konsekwencji − koniecznością jego zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.