Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Działalność ustawowa i statutowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, że:
1.    Dane Administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach, adres: Trawniki 630, 21-044 Trawniki.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Sebastiana Wnuk,
z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:  sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl
3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów dotyczących działalności Administratora – działającego, jako ośrodek pomocy społecznej - a więc w celu wykonywania obowiązków prawnych oraz realizacji interesu publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy ustaw i rozporządzeń, obejmujących w szczególności pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne formy wsparcia.
4.    Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres danych osobowych wynika ze złożonego przez Państwa wniosku oraz informacji przez Państwa przedłożonych w toku ubiegania się o udzielenie konkretnego świadczenia/załatwienia sprawy. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ustaw dotyczących ww. obszarów i jest niezbędny do ich wykonania.
5.    Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione lub powierzone
•    Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.).
•    Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych (powierzenie), jak np. obsługa IT, usługi doradztwa, itp.
6.    Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania obejmującego swym zakresem przedmiotowe dane przez organ zewnętrzny – na czas prowadzonego postepowania oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    sprostowania (poprawienia swoich danych);
c)    uzupełnienia swoich danych;
d)    ograniczenia przetwarzania;
e)    wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO;
f)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.    Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści poszczególnych ustaw, ich niepodanie uniemożliwi skuteczne ubieganie się i skorzystanie przez Panią/Pana z form wsparcia uregulowanych w ich treści.
9.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10.    Sposób przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11.    Dodatkowe informacje
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, tech-nicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przy-padkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.