Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Działalność ustawowa i statutowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Trawnikach
na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.), dalej zwanego „RODO”, niniejszym informuje się, że:
1.    Dane Administratora
Administratorem Państwa danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach, adres: Trawniki 630, 21-044 Trawniki.
2.    Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Pana Sebastiana Wnuk,
z którym kontakt jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej pod adresem:  sebastian.wnuk@lokalneogniwo.pl
3.    Cele przetwarzania i podstawa prawna
Pani/Pana dane będą przetwarzane ze względu na konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizacją przepisów dotyczących działalności Administratora – działającego, jako ośrodek pomocy społecznej - a więc w celu wykonywania obowiązków prawnych oraz realizacji interesu publicznego – art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowią przepisy ustaw i rozporządzeń, obejmujących w szczególności pomoc społeczną, świadczenia rodzinne, pomoc państwa w wychowywaniu dzieci oraz inne formy wsparcia.
4.    Zakres przetwarzanych danych osobowych
Zakres danych osobowych wynika ze złożonego przez Państwa wniosku oraz informacji przez Państwa przedłożonych w toku ubiegania się o udzielenie konkretnego świadczenia/załatwienia sprawy. Zakres ten znajduje odzwierciedlenie w odpowiednich przepisach ustaw dotyczących ww. obszarów i jest niezbędny do ich wykonania.
5.    Podmioty, którym dane mogą zostać udostępnione lub powierzone
•    Podmioty i organy, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności: instytucje systemu pomocy społecznej, organy nadrzędne, organy wymiaru sprawiedliwości, itp.).
•    Podmioty upoważnione na podstawie odrębnych porozumień w zakresie wykonywania czynności zmierzających do realizacji celów wynikających z odrębnych umów z nimi zawartych (powierzenie), jak np. obsługa IT, usługi doradztwa, itp.
6.    Okres przechowywania danych
Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej, niż do końca realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania, z zastrzeżeniem że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza w przypadku wszczęcia i prowadzenia postępowania obejmującego swym zakresem przedmiotowe dane przez organ zewnętrzny – na czas prowadzonego postepowania oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
7.    Prawa osób, których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana  danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:
a)    dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b)    sprostowania (poprawienia swoich danych);
c)    uzupełnienia swoich danych;
d)    ograniczenia przetwarzania;
e)    wniesienia sprzeciwu w trybie art. 21 RODO;
f)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8.    Informacje o wymogu podania danych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z treści poszczególnych ustaw, ich niepodanie uniemożliwi skuteczne ubieganie się i skorzystanie przez Panią/Pana z form wsparcia uregulowanych w ich treści.
9.    Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
10.    Sposób przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
11.    Dodatkowe informacje
Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić niezbędne środki fizycznej, tech-nicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przy-padkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Imieniny

Zegar