Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
 • dokumenty potwierdzające dochody z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  • z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
  • z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  • z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
  • z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  • zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
 • dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
  • działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  • działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
 • dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;
 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego pracownik prowadzący postępowanie może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Na potrzeby prowadzonego postępowania Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach potwierdza za zgodność z oryginałem kopię otrzymanych dokumentów. Należy podczas składania wniosku okazać pracownikowi oryginał dokumentu.