Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Wypłata świadczeń

Stypendium szkolne wypłaca się w terminach miesięcznych pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne. Jest to świadczenie okresowe przyznawane dla ucznia w roku szkolnym, na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

Dopuszcza się możliwość wypłaty stypendium jednorazowo w terminie:

  • do 31 grudnia (za okres wrzesień - grudzień) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 grudnia;
  • do 30 czerwca (za okres styczeń - czerwiec) pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne w terminie do 10 czerwca.

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

  • całkowitej lub częściowej refundacji  kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu - (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat. 
  • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
  • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.