Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Trawnikach

Zasiłki szkolne

Zasiłek szkolny jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny, a także pełnoletni uczeń oraz dyrektor szkoły lub ośrodka. Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu zdarzenia losowego.

Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:

  • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych;
  • nagła lub długotrwała choroba ucznia;
  • klęska żywiołowa;
  • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
  • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Powyższe wyszczególnienie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, niezależnie od otrzymanego stypendium szkolnego. Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę skutków zdarzenia losowego i sytuację materialną rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Nie uwzględnia się miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne.

W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.